Aineopettajille tukimateriaali ilmastonmuutoksesta kertomiseen

Open ilmasto-opas on erityisesti aineopettajille opetus- ja kasvatustyön tueksi tehty avoin ja ilmainen nettisivu.

Se kuvaa ilmastonmuutos-ilmiön jokaisen koulussa opetettavan oppiaineen näkökulmasta erikseen ja tarjoaa lisäksi kuvamateriaalia, sekä aihepiiriin sopivia tehtäväideoita. Oppiainekohtaisen materiaalin ohelle oppaaseen on koottu yleistietopaketit ilmastonmuutoksesta ja ilmastokasvatuksesta, sekä tiiviit vinkit monialaiseen ilmasto-oppimiseen ja alakoulun ilmastokasvatukseen. Opas löytyy osoitteesta http://openilmasto-opas.us12.list-manage.com/track/click?u=e88e09c82026965a47d809508&id=0276c25519&e=6120fa80d5

Nykyajan koululaiset kasvavat maailmaan, jossa ilmastonmuutos on yksi merkittävimmistä kaikkeen ihmisen toimintaan ja luonnonympäristöihin vaikuttavista tekijöistä. Opettajien ilmastonmuutokseen liittyvät tiedot ja taidot ovat tutkimusten mukaan kuitenkin usein puutteellisia ja lisäksi monien aineiden opettajat kokevat, että aiheen opetus ei kuulu heille – siitä huolimatta että ilmiö on hyvin monitieteinen ja siihen liittyvät aiheet kytkeytyvät luontevasti kaikkien oppiaineiden sisältöihin. Uudet opetussuunnitelmat velvoittavat käsittelemään ilmastonmuutosta koulussa laajasti, joten materiaalille on tämänkin vuoksi ajankohtainen tarve.

Oppaan on toteuttanut ympäristökasvattaja Pinja Sipari Maj ja Tor Nesslingin säätiön tuella vuoden 2016 aikana. Sisältöjen ideointiin ja kommentointiin osallistui hankkeen aikana yli sata suomalaista ilmasto- ja kasvatusalan toimijaa opettajista tutkijoihin ja kansalaistoimijoihin.

Jouko Lampila | Lähde: Open ilmasto-opas