Suhtautumista tuulivoimaloiden ääneen on tutkittu Suomessa laajalti

Suhtautumista tuulivoimaloiden ääneen on tutkittu Suomessa laajalti

Tuulivoimaloiden yleistyessä on myös keskustelu niiden äänen vaikutuksesta ja häiritsevyydestä ymmärrettävästi vilkastunut.

Onneksi aihetta on myös tutkittu Suomessa jo melko laajalti. Tieteellisiä tutkimuksia on suoritettu Suomessa nyt yhteensä kahdellatoista paikkakunnalla. Tieteellisen tutkimuksen lisäksi Suomessa on tehty iso joukko muita selvityksiä.

Viimeisimmän tieteellisen tutkimuksen toteutti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamana. Kyselytutkimuksella haluttiin selvittää miten yleisiä tuulivoiman äänen aiheuttamat haitat Suomessa ovat. Tutkimustulokset vahvistavat aiemmin saatua tietoa tuulivoimaloiden äänen vaikutuksista, sillä tulosten mukaan harva koki tuulivoimaloiden äänestä aiheutuvan häiriötä sisätiloissa tai nukkuessa. Äänen terveysvaikutuksia tarkasteltaessa häiritsevyyden arvioiminen nimenomaan sisätiloissa on erityisen tärkeää.

Tuulivoima-alueilla on myös esiintynyt pohdintoja siitä, että tuulivoimaloiden läheisyydessä koetun yleisoireilun aiheuttaja olisi tuulivoimaloiden aiheuttama infraääni. THL:n tutkimuksessa oireilun yleisyydessä ei kuitenkaan ollut eroa eri etäisyysvyöhykkeiden välillä. Jos tuulivoimaloiden infraääni olisi syynä raportoituihin oireisiin, oireilun voisi odottaa olevan yleisintä lähimpänä tuulivoimaloita, jossa myös altistuminen on suurinta, tutkimusraportissa todetaan. THL:n tutkimustulosten mukaan tuulivoiman terveysvaikutuksista koettu huoli vaihtelee eri tuulivoima-alueilla ja oli paljon yleisempää kuin äänestä koettu häiritsevyys.

Myös Työterveyslaitos (TTL) on tutkinut tuulivoimaloiden häiritsevyyttä useammalla paikkakunnalla. Tutkimustuloksista käy ilmi muun muassa, että tuulivoimaloiden äänen häiritsevyys ei yksinomaan riipu äänitasosta. Äänitason lisäksi äänen häiritsevyyden kokemiseen ovat yhteydessä useat muut tekijät, kuten asenne tuulivoimaa ja sen maisemavaikutuksia kohtaan sekä huoli mahdollisista terveysvaikutuksista. Suhtautuminen tuulivoimaan ja tuulivoimaloiden rakentamisesta aiheutuneeseen muutokseen on tulosten mukaan selkeästi neutraali tai myönteinen.

Vaikka Suomen tuulivoimapuistoja onkin tutkittu laajasti, tarve puolueettomalle tutkimustiedolle on suuri. Uusia tutkimustuloksia onkin odotettavissa niin Suomesta kuin ulkomailtakin. Esimerkiksi Tanskasta odotetaan syksyn kuluessa laajoja koko kansan terveystietoihin perustuvia tutkimustuloksia siitä, ovatko esimerkiksi sydän- ja verisuonisairaudet yleisempiä tuulivoimaloiden lähellä asuvien joukossa kuin muulla väestöllä.

Suomessa THL jatkaa tuulivoimamelun terveys- ja hyvinvointivaikutuksiin liittyvää tutkimusta mm. mallintamalla kuultavaa ääntä ja mittaamalla sekä kuultavaa että infraääntä tuulivoima-alueilla. Myös Turun ammattikorkeakoululla on käynnissä Anojanssi-projekti, jossa jatketaan Työterveyslaitoksen 2015 aloittamaa tutkimusta tuulivoimalamelusta. Siihen liittyy sekä mittauksia eri tuulivoima-alueilla että kolmella tuulivoima-alueella 2015 toteutetun kyselytutkimuksen jatkoanalysointeja.

THL:n yhdeksällä tuulivoima-alueella suorittaman kyselytutkimuksen tulokset julkaistiin Ympäristö ja Terveys -lehdessä 5/2016. TTL:n tutkimustuloksista kahdelta eri paikkakunnalta voit lukea Ympäristö ja Terveys -lehdestä 6/2016.

Anna Tiihonen | Suomen Tuulivoimayhdistys Ry