Pöyry: Energiayhtiöiden toimintatavoissa valtavasti kehityspotentiaalia

Monet kotimaiset energiayhtiöt ovat haastavassa tilanteessa: sähkön markkinahinta on matala ja lämpimät säät ovat vähentäneet kaukolämmön myyntiä.

Samaan aikaan vaihtoehtoiset teknologiat, kuten lämpöpumput kehittyvät ja haastavat perinteiset tuotantotavat. Energiayhtiöt voisivat kuitenkin parantaa tulostaan merkittävästi kehittämällä toimintatapojaan.

Monilla aloilla toiminnan optimointi on ollut arkipäiväistä jo pitkään. Energia-alalta on kuitenkin puuttunut aito kilpailu, ja siellä kiinnostus toiminnan parantamiseen on syntynyt vasta hiljattain. Operational Excellence -menetelmien, eli operatiivisen toiminnan jatkuvan parantamisen, avulla saavutettavat tulokset ovat siksi energia-alalla usein suuremmat kuin muilla toimialoilla.

Mahdollisuus 8 %:n parantamiseen

Energia-alalla Operational Excellence -menetelmien avulla voidaan tulosta parantaa jopa 8 % liikevaihdosta

Operatiivisen toiminnan tehostamiseksi on kehitetty menetelmiä, joilla on kaikilla sama tavoite: jatkuvan parantamisen kulttuuri. Sen avulla työyhteisö ymmärtää, mitkä asiat ovat keskeisiä yrityksen menestyksen kannalta. Työntekijöitä myös kannustetaan kehittämään jatkuvaan parantamiseen liittyvää toimintaa.

Yleensä toiminnan tehostaminen tähtää ensisijaisesti toimintatapojen muuttamiseen ja modernin digiteknologian parempaan hyödyntämiseen. Energia-alalla teknologialla on merkittävä rooli arvonluonnissa. Siten yhdistelemällä teknologiaa ja toimintakulttuurin kehittämistä saavutetaan tuloksia.

Parannuspotentiaalia kolmesta suunnasta

Kotimaisista energiayhtiöistä löytyy usein parannuspotentiaalia kolmesta tekijästä: ihmisistä, toimintajärjestelmistä, prosesseista.

Suomalaisten yritysten työntekijät ovat yleensä motivoituneita ja vahvoja osaajia. Motivoituneinkaan työntekijä ei kuitenkaan välttämättä tiedä muutosten ja kiireen keskellä, millainen toiminta johtaa parhaaseen lopputulokseen yrityksen tuloksen kannalta. Mitä priorisoin? Millä tavalla minun kannattaa tehdä työni?

Toiminnan tavoitteiden kirkastamiseen ja työn ohjaukseen käytetty aika maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti.

Yrityksissä on myös valtavasti dataa. Haasteena on, että olennaiset asiat hukkuvat tietotulvaan tai niitä ei mitata ollenkaan. Erilaiset data-analyysitekniikat, datan saatavuuden kehittäminen ja laskentatehon lisääminen tarjoavat energia-alalle uusia mahdollisuuksia. Yritykset voivat niiden avulla paikallistaa kehityskohteiden alkulähteet ja ohjata toimintaa tehokkaammin.

Suomalaisessa yrityskulttuurissa yksittäisille työntekijöille annetaan usein paljon vastuuta. Kolikon kääntöpuoli on kuitenkin, että yhteisiä työprosesseja ja järjestelmiä käytetään vain vähän. Tällöin työn suorittamista on vaikea mitata ja sille on vaikea asettaa tavoitteita.

Sama koskee johtamisjärjestelmiä, joista puuttuu usein kokonaan hetkellisen suorituskyvyn mittaaminen. Toiminnan tehostamisessa on kuitenkin olennaista operatiivisten suoritusindikaattoreiden ja tavoitteiden seuraaminen. Näin toimintaa voidaan kehittää jatkuvasti. Edelliskuukauden tulokseen ei voida enää vaikuttaa – nykyhetkeen voidaan.

Kohti hyviä tuloksia

Hyviin tuloksiin pääseminen vaatii energia-alalta Operational Excellence -menetelmien lisäksi toimialatuntemusta ja syvällistä teknologiaosaamista. Näiden yhdistelmällä yritykset voivat haastaa ja muuttaa syvälle juurtuneita toimintatapoja.

Jouko Lampila | Lähde: Pöyry