Kotimaisen raakapuun käyttö huippulukemissa viime vuonna

Kotimaisen raakapuun käyttö huippulukemissa viime vuonna

Metsäteollisuus käytti vuonna 2016 raakapuuta kaikkiaan 67,4 miljoonaa kuutiometriä. Tämä oli neljä prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin ja seitsemän prosenttia enemmän kuin edeltäneellä viisivuotiskaudella keskimäärin.

Yllämainittu määrä ei pidä sisällään puun energiakäyttöä lämpö- ja voimalaitoksissa, joka oli ennakkotietojen mukaan viime vuonna 19,4 miljoonaa kiintokuutiometriä, eli 37,2 terawattituntia. Tämä määrä on 6 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna ja enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

9f9596d8-c978-43c8-9f7b-a299f1586e08

Raakapuun käyttö, kotimainen ja tuontipuu. Lähde: Luonnonvarakeskus, Metsäteollisuuden puunkäyttö.

– Kotimaisen raakapuun käyttö kasvoi edellisvuodesta viisi prosenttia 58,9 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli kaikkien aikojen toiseksi suurin sitten vuoden 2007, kertoo yliaktuaari Esa Ylitalo Luonnonvarakeskuksesta. Tuontiraakapuuta metsäteollisuus kulutti saman verran kuin vuotta aiemmin, yhteensä 8,5 miljoonaa kuutiometriä.

Selluteollisuus oli suurin puunkäyttäjä

Puun käyttö lisääntyi edellisvuodesta sekä puutuote- että massateollisuudessa. Toimialoista eniten raakapuuta käytti selluteollisuus, 31,7 miljoonaa kuutiometriä (+5 % edellisvuodesta). Selluteollisuuden käyttämän kotimaisen raakapuun määrä, 24,5 miljoonaa kuutiometriä, oli suurin tähän mennessä tilastoitu.

38942522-4674-4643-8f39-e2b1b093c6e1

Raakapuun käyttö toimialoittain. Lähde: Luonnonvarakeskus, Metsäteollisuuden puunkäyttö.

Sahateollisuus käytti raakapuuta 25,4 miljoonaa kuutiometriä (+6 %). Puutavaralajeista eniten käytettiin mäntykuitupuuta (16,3 milj. m³) ja kuusitukkeja (14,1 milj. m³).

Viidennes raakapuusta eli 13,3 miljoonaa kuutiometriä jalostettiin Etelä-Karjalan maakunnan alueella. Seuraavaksi eniten raakapuuta käytettiin Kymenlaaksossa (7,6 milj. m³) ja Lapissa (5,6 milj. m³).

Metsäteollisuus tuottaa ja kuluttaa energiaa

Metsäteollisuuden sivutuotteista kuori menee valtaosin energiantuotantoon. Sivutuotepuuta, lähinnä sahahaketta ja purua, käytettiin 9,3 miljoonaa kuutiometriä. Tästä määrästä osa menee energiantuotantoon ja osa massa- ja levyteollisuuden raaka-aineeksi. Oma lukunsa on selluteollisuuden jäteliemistä poltettava energia. Se menee käytännössä selluteollisuuden omaan käyttöön, mutta näkyy myös energiantuotantona tilastoissa.

Lämpö- ja voimalaitoksissa merkittävin puupolttoaine oli metsähake , jonka käyttö lisääntyi vuotta aiemmasta 3 prosenttia 7,6 miljoonaan kuutiometriin. Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa metsähaketta kului 4,8 miljoonaa kuutiometriä (-1 % edellisvuodesta) ja lämmöntuotannossa 2,8 miljoonaa kuutiometriä (+12 %). Yhdessä pientaloissa poltetun metsähakkeen kanssa (0,7 milj. m³) metsähakkeen kokonaiskäyttö ylsi 8,3 miljoonaan kuutiometriin (+3 %).

Yli puolet eli 4,0 miljoonaa kuutiometriä laitosten kuluttamasta metsähakkeesta valmistettiin pienpuusta eli karsitusta ja karsimattomasta rangasta. Seuraavaksi eniten – 2,5 miljoonaa kuutiometriä – käytettiin hakkuutähteitä. Kantoja metsähakkeen raaka-aineena kului 0,8 ja järeää runkopuuta 0,3 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäteollisuuden sivutuotepuuta – 10,7 miljoonaa kuutiometriä – laitoksissa kului kuusi prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Eniten poltettiin kuorta, joka kattoi sivutuotepuusta liki 70 prosenttia eli 7,2 miljoonaa kuutiometriä.

Lähes kaikkien kiinteiden puupolttoaineiden käyttö kasvoi edellisvuodesta. Suhteellisesti eniten lisääntyi kierrätyspuun (+32 %) ja puupellettien ja -brikettien (+28 %) käyttö.

Esitetyt tiedot ovat ennakkotietoja.

Hakkuukertymä 2015 ja jatkaa kasvuaan

Hakkuukertymä, eli Suomen metsistä hakatun runkopuun kokonaismäärä oli vuonna 2015 yhteensä 68 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 2,7 miljoonaa kuutiometriä (4 %) korkeampi kuin edellisenä vuonna, ja suurempi kuin kertaakaan aikaisemmin tilaston historiassa.

hakkuukertyma_2015

Vuoden 2015 hakkuukertymä puutavaralajeittain ja puuston poistuma. Vuodelle 2016 kertymä kasvanee noin 4-5 prosenttia. Lähde: Luonnonvarakeskus, Hakkuukertymä ja puuston poistuma.

Hakkuukertymästä 58,8 miljoonaa kuutiometriä (86 %) oli kotimaisen teollisuuden raaka-aineeksi tai vientiin hakattua tukki- ja kuitupuuta. Loppu 9,2 miljoonaa kuutiometriä oli energiapuuta, eli pientaloissa polttopuuna, tai lämpö- ja voimalaitoksissa metsähakkeena käytettävää runkopuuta.

Luken tietojen perusteella puuntuotannon metsämaalla on noin 2 100 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta. Siitä voidaan tällä hetkellä hakata kestävästi 81 miljoonaa kuutiometriä teollisuus- ja energiapuuta vuodessa. Vuoden 2015 hakkuukertymä oli koko maan tasolla runsaat neljä viidesosaa näistä hakkuumahdollisuuksista.

Myös puuston poistuma kasvoi vuonna 2015 uuteen ennätykseen, 82 miljoonaan kuutiometriin. Tämä puumäärä sisältää hakkuukertymän lisäksi metsään jäävän hakkuutähteen runkopuun sekä luontaisesti kuolleen runkopuun.

Jouko Lampila | Lähde: Luke