Luke ja VTT: Digitalisaatio nopeuttamaan biotalouden kehitystä Suomessa

Robottitraktorit ja metsäsienien kartoittaminen joukkoistamalla ovat esimerkkejä tulevaisuuden digitaalisesta biotaloudesta.

Digitalisaatio tuo luonnonvaroja koskevan tiedon ihmisten, yritysten ja julkisen sektorin hyödynnettäväksi. Tiedon hyödyntäminen biotaloudessa parhaalla mahdollisella tavalla edellyttää uudenlaisten palvelujen asiakaslähtöistä suunnittelua sekä liiketoiminnassa että julkisessa hallinnossa. Kuluttajat voivat uusien teknologioiden avulla osallistua tuotteiden tuottamiseen ja räätälöintiin.

Älykäs, joustava, verkottunut ja yhteistoiminnallinen biotalous 2030

VTT:n ja Luken tiekarttatyössä on määritelty kolme muutospolkua: Älykkäällä biomassavirtojen hallinnalla suunnataan luonnonvarat parhaaseen mahdolliseen käyttöön. Luonnonvaroja koskevat päätökset tehdään datapohjaiseen tietoon perustuen, mikä lisää yhteiskunnan läpinäkyvyyttä. Lisäksi tarvitaan eri toimijoita verkostoiva ja yhteistoiminnallinen luonnonvaratalous, joka käsittää digitaalisten alustojen ja liiketoimintamallien kehittämisen.

Digitaaliset palvelut mahdollistavat esimerkiksi pienten tuottajien yhteenliittymät ja pienten erien joustavan toimittamisen kysynnän mukaan. Tuottajien ja kuluttajien välisissä verkkoyhteisöissä vaihdetaan tietoa tuotteista, opitaan toisten kokemuksista ja rakennetaan asiakassuhteita.

Maataloudessa robotisaatio etenee vähitellen

Maataloudessa digitalisaatio tarkoittaa työkoneissa olevien antureiden lisääntymistä, maanviljelyn tietojärjestelmien kehittymistä ja eri järjestelmien integroitumista keskenään. On kuitenkin tärkeää, että viljelyn digitalisaatio edistää myös toiminnan ympäristöystävällisyyttä ja kestävyyttä. Viljelyn digitalisoituminen etenee asteittain alkaen täsmäviljelystä, jossa hyödynnetään esimerkiksi työkoneiden tuottamia mittauksia ja kaukokartoitusta. Robotisaatio on kehityksen viimeinen vaihe, jossa koneet voivat korvata ihmisten työpanosta.

Elävien asioiden internet

Geeniteknologian ja laskentatehon parantaminen tuovat mukanaan kehityskulun, jossa genomidatan tuottaminen tulee mahdolliseksi tavallisille ihmisille. Kehityksen tuloksena voidaan nähdä elävien asioiden internetin syntyminen, jossa jatkuvasti kasvava geenitietomäärä avaa uusia mahdollisuuksia esimerkiksi tautien valvontaan ja henkilökohtaisen terveyden seurantaan.

boletus-2242248_640

Joukkoistaminen mukaan luonnonvaratietojen keruuseen

Valtion organisaatioissa tehdyt resurssileikkaukset ovat vaikuttaneet seurantoihin, kenttätutkimuksiin ja henkilöstön määrään. Havainnointia ei voida enää tehdä riittävän tehokkaasti, ja on syntynyt tarve kehittää järjestelmiä, joilla kansalaiset voivat osallistua havaintoaineostojen tuottamiseen. Näin kerätty tieto on kuitenkin varmistettava laadultaan ennen kuin niitä voidaan hyödyntää täysimittaisesti. Joukkoistamista voisi hyödyntää esimerkiksi riistan, vieras- ja tulokaslajien, metsätuhojen sekä marja- ja sienisatojen kartoittamisessa.

Metsien kaukokartoitusdatalle sovelluskohteita myös peleissä

Riittävän tarkka ja ajantasainen tieto uudistuvista luonnonvaroista takaa objektiivisen lähtökohdan ristiriitaistenkin tarpeiden edistämiseen. Kaukokartoituksen ja muita tietolähteitä yhdistämällä saadaan entistä tarkempia tietoja metsistä.

Kehittyviä kaukokartoitusmateriaaleja voivat hyödyntää paitsi metsänomistajat, kaavoittajat, suojelualueiden suunnittelijat myös jokamiesoikeuksia käyttävät marjastajat ja sienestäjät. Metsien kuvaus mobiilisovelluksissa satelliittikuvien avulla mahdollistaisi Pokemon Go -tyyppisten pelien tuomisen metsiin tai esimerkiksi geokätköilyyn perustuvien sovellusten ja pelien kehittämisen todellisen metsätiedon varaan.

Työryhmän suositukset

Jotta biotalouden mahdollisuudet saadaan täysin hyödynnettyä, on muutettava toimintatapoja ja uudistettava liiketoimintamalleja. Tiekarttatyöryhmä suosittelee, että tulevaisuuden ratkaisut suunnitellaan asiakkaiden tarpeiden näkökulmasta eikä vain sen takia, että kehitys on teknologisesti mahdollista.

Tutkimusta tulee suunnata uusien konseptien kehittämiseen ja niihin liittyvien liiketoimintamallien seurausten ennakointiin. Julkishallinto voi myös tukea uusien ratkaisujen toteuttamista edistämällä kokeilukulttuuria ja toteuttamalla innovatiivisia hankintoja. Viranomaistehtävät pitäisi käydä järjestelmällisesti läpi, jotta nähtäisiin, missä tehtävissä digitalisaatiosta saadaan parhaiten hyötyä.

Julkaisu verkossa: Bittejä ja biomassaa – Tiekartta digitalisaation vauhdittamaan biotalouteen

Jouko Lampila | Lähde: Luke