Ilmastoneutraali Suomi 2035 – sittenkin saavutettavissa?

Ilmastoneutraali Suomi 2035 – sittenkin saavutettavissa?

Luken päivitetyt laskelmat yllättivät hallituspuolueet ja päästövähennyksiä tarvitaan paljon luultua enemmän. Jatkoselvitysten alustavat tulokset kertovat, että tavoite on erittäin haastava, mutta saavutettavissa.

YLEn viime viikolla julkaiseman uutisen mukaan laskelma Suomen hiilinielusta on muuttunut olennaisesti vielä keväällä arvioidusta. Viime vuosina Suomen metsiä on hakattu paljon, mikä on pienentänyt metsien hiilinielua. Päästövähennyksiä on haettava oleellisesti enemmän fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisestä. Päästötöntä sähköä tarvitaan lisää ja polttaminen pitää lopettaa.

Uusi metsävaratieto muutti laskelmat

Ylen haastattelema Luken tutkimusylijohtaja Antti Asikainen kertoo uusien laskelmien perustuvan tuoreimpaan, vuosien 2013–2017 metsäninventointiaineistoon, kun edellinen laskelma perustui vuosien 2009–2013 aineistoon.

Suomen kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat sektoreittain. Vuonna 2018 päästöt kasvoivat 2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Luken aikaisemmassa laskelmassa hiilinielun suuruus vuonna 2035 olisi ollut 35 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (Mt CO2e) kun se vielä julkaisemattomassa arviossa on Ylen tietojen mukaan vain 17,9 Mt. Nielujen arvion dramaattinen pieneneminen koskee samalla tavalla sekä tätä hetkeä, että vuoden 2050 arvioita.

Ylen uutinen asiasta löytyy kokonaisuudessaan TÄÄLTÄ.

Kattavia vähennystoimia ja nielujen ylläpitoa tarvitaan

Ilmastoneutraalius voidaan saavuttaa vuoteen 2035 mennessä vain, jos toteutetaan kattavia ja johdonmukaisia päästövähennystoimia kaikilla olennaisilla päästösektoreilla sekä ylläpidetään riittäviä hiilinieluja. Metsämaan nielu vaikuttaa eniten maankäyttösektorin nettonielun kehitykseen. Viljelysmaiden päästöjä saadaan alenemaan tehokkaimmin luopumalla turvemaiden viljelystä.

Kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat maankäyttö- ja metsätaloussektorilla. Maankäytön, maankäytön muutoksien ja metsätalous -sektorin nettonielu vuonna 2018 oli −14,2 Mt CO2e eli 30 prosenttia pienempi kuin edeltävänä vuonna.

Nämä johtopäätökset sisältyvät pitkän aikavälin kokonaispäästökehitystä ja päästövähennyspolkuja arvioivaan jatkoselvitykseen ja maataloussektorin, maankäytön ja metsätalouden kasvihuonekaasupäästöjä ja hiilinieluja arvioivien selvitysten alustaviin tuloksiin. Selvityksiä esiteltiin 15.11.2019 TEM:n järjestämässä seminaarissa. Lopulliset tulokset valmistuvat joulukuussa.

TEM pitää tavoitteiden saavuttamista mahdollisena

– Tiesimme jo aiemmin, että hallituksen tavoite on haastava. Nyt meillä on tutkijoiden täsmennetyt mallinnukset ja alustavat laskelmat siitä, mitä se konkreettisesti edellyttää eri aloilla ja sektoreilla, toteaa ylijohtaja Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

– Selvitykset vahvistavat sen, että hiilineutraalius vuonna 2035 ei ole mahdoton, edellyttäen että politiikkatoimet ovat johdonmukaisia. Laaja-alainen selvitystyö jatkuu ja kattavat poliittiset linjaukset on tarkoitus tehdä 2020–2021 ilmasto- ja energiastrategiassa sekä keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmassa.

Jouko Lampila | Lähde: TEM, Luke ja YLE | Grafiikat: Tilastokeskus