Moottori kannattaa säätää uusiutuvalle dieselille

Moottori kannattaa säätää uusiutuvalle dieselille

Kestävä Energiatalous muiden joukossa on jo kuukausia käyttänyt uusiutuvaa dieseliä. Neste on nyt saanut valmiiksi tutkimuksen, että moottorin tarkalla säädöllä on mahdollista säästää kulutuksessa ja päästöissä.

Dieselmoottorin polttoaineen kulutusta sekä hiilidioksidi- ja säänneltyjä lähipäästöjä voidaan alentaa säätämällä moottori hyödyntämään 100-prosenttisen HVO-tyyppisen (Hydrotreated Vegetable Oil) uusiutuvan dieselin, kuten Neste MY uusiutuvan dieselin, ominaisuuksia.

Maailman johtaviin moottorien kehitystyöhön erikoistuneisiin insinööritoimistoihin lukeutuvan FEV:n tuore tutkimus osoitti, että moottorin ohjausparametrien säätäminen Neste MY uusiutuvan dieselin käyttöä varten voi testisyklistä riippuen:

  • parantaa moottorin hyötysuhdetta jopa noin 8,5 %
  • pienentää polttoaineen kulutusta litroina jopa noin 4 %
  • vähentää hiilivety- (HC) ja hiilimonoksidipäästöjä (CO) jopa noin 70 %
  • vähentää pienhiukkaspäästöjä (PM) jopa noin 50 %
  • mahdollistaa typenoksidipäästöjen vähentämisen jopa noin 30 %.

Tulokset perustuvat lukuihin, jotka saatiin vertailemalla samaa moottoria, kun se oli säädetty Neste MY uusiutuvalle dieselille ja kun se oli säädetty tyypilliselle eurooppalaiselle EN 590 fossiiliselle dieselille Euro 6 päästönormien mukaisella tasolla. Mittaukset tehtiin ennen katalysaattoria ja hiukkassuodatinta.

Tulokset riippuvat valitusta moottorista, eikä kaikkia parannuksia voida saavuttaa samanaikaisesti. Yllä listatut luvut koskevat vain Neste MY uusiutuvaa dieseliä, joka on EN 15940 standardin vaatimukset täyttävä parafiininen diesel. Samankaltaisia tuloksia voi odottaa saavansa moottorin säätämisestä myös muille HVO-tyyppisille uusiutuville dieseleille. Tulokset eivät ole yleistettävissä perinteisiin biodieseleihin.

– Johtavan asiantuntijatahon tekemä tutkimus osoitti, että moottorin säätäminen Neste MY uusiutuvalle dieselille tarjoaa hyötyjä: se voi pienentää polttoaineen kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Oikeilla kalibroinneilla se voi lisäksi auttaa vähentämään pakokaasupäästöjä, Nesteen polttoaine- ja moottoriasiantuntija Markku Honkanen sanoo.

– Moottorin optimointi HVO-tyyppisille vähähiilisille polttoaineille tarjoaa moottorivalmistajille lisää keinoja moottorin tehokkuuden parantamiseen sekä lähipäästörajojen noudattamiseen todellisissa ajo-olosuhteissa, kuten Euroopassa voimassa oleva Euro 6 -päästöstandardi edellyttää, Honkanen selventää.

Taustaa tutkimuksesta:

Tutkimuksella selvitettiin keinoja pienentää polttoaineen kulutusta heikentämättä moottorin suorituskykyä sekä kasvattamatta äänitasoa ja typenoksidipäästöjä (Euro 6 -päästönormin NOx raja 80 mg/km) verrattuna perinteiselle fossiiliselle dieselille säädettyyn moottoriin. Moottorin säätäminen Neste MY uusiutuvalle dieselille pienensi polttoaineen kulutusta ja typenoksidipäästöjä samalla, kun suorituskyky ja äänitaso säilyivät ennallaan ns. premium-moottorilta vaaditulla tasolla.

Nesteen uusiutuvalle dieselille optimaalisia moottoriparametrejä selvitettäessä varioitiin sekä moottorikonstruktion osia että moottorin ohjaukseen liittyviä parametrejä. Optimaaliset parametrit selvitettiin moottorikokein, ja tulokset todennettiin lopuksi kokonaisella ajoneuvolla tehdyin mittauksin laboratorio-olosuhteissa, jotka simuloivat todellisia ajo-olosuhteita ja sertifiointitestitoimenpiteitä. Parhaat tulokset saavutettiin muokkaamalla vain moottorin ohjausparametrejä, kuten polttoaineen ruiskutuksen ohjausta (ajoitus, ruiskutuspaine ja -määrä), ilmamäärää ja pakokaasun takaisinkierrätyksen määrää ja strategiaa. Tutkimuksen tilaaja oli Neste.

Jouko Lampila | Lähde: Neste