Koneyrittäjä-lehden artikkeli: Työtä ja toimeentuloa bioenergiasta

Koneyrittäjä-lehden artikkeli: Työtä ja toimeentuloa bioenergiasta

Motiva on tehnyt yrityksen alkuajoista lähtien työtä bioenergian edistämisen parissa. Vuosien varrella bioenergian käyttö on edistynyt huimasti. Bioenergian tuotanto työllistää merkittävästi koneyrittäjiä.

Motiva on asiantuntijayhtiö, joka toimii hyvin laajasti energiatehokkuuden, materiaalitehokkuuden ja uusiutuvan energian aloilla. Tekemisemme voisi tiivistää resurssitehokkuuden edistämiseksi. Työtä tehdään yhdessä valtion hallinnon, kuntien ja yritysten kanssa.

Työtä tehdään hankkeissa, jotka suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä alan toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Motivan asiantuntijat voivat toimia useissa hankkeen tehtävissä ja vaiheissa. Hankkeiden valmistelun ja hallinnoinnin lisäksi työhön kuuluu tuloksista viestiminen. Toimijoiden keskinäinen verkottaminen on myös erittäin tärkeää, samoin kuin tiedonvaihto ja puolueettoman tiedon tarjoaminen päättäjille.

Lämpöä palveluna

Motivalla on pitkä historia bioenergian edistämistyössä. Olemme olleet mukana alkuvaiheessa kehittämässä ja kouluttamassa Metsäkeskusten puuenergianeuvojien verkostoa. Puuenergianeuvojien kanssa edistämme lämpöyrittäjyyttä, joka on kasvanut merkittävästi Suomessa. Lämpöyrittäjiä on jo lähes kolmesataa ja kohteita yli kuusisataa. Toimimme vahvasti yhteistyössä muun muassa Bioenergia ry:n kanssa ja järjestämme edelleen vuosittaiset lämpöyrittäjäpäivät.

”Myös koneyrittäjillä on kiinnostusta osallistua lämmöntuotantoon ja se sopii mielestäni erittäin hyvin heidän liiketoimintaansa. Lämmöntuotannon sopimukset ovat pitkäaikaisia ja tuotot melko hyvin ennakoitavissa”, toteaa johtava asiantuntija Timo Määttä Motivasta.

Puuhun perustuva lämmöntuotanto on hyvä vaihtoehto hankkia toimeentuloa. Lämpöyrittäjyys voi olla joko perinteisempien maaseudun elinkeinojen lisä tai päätoimisesti hoidettu yritys. Monet kunnat, yhteisöt ja yritykset ostavat nykyisin mielellään lämmön palveluna. Näin ne voivat keskittyä perustehtäviinsä tai ydinliiketoimintaansa, kun lämpöyrittäjä taas huolehtii lämmöntuotannosta.

Lämpöyrittäjillä voi olla joko omaa korjuu- ja haketuskalustoa tai sitten he hyödyntävät alihankintapalveluita. Lämpöyritysten hoitamien laitosten koko on kasvamassa. Lämpöyritykset tekevät myös yhä useammin lämpölaitosinvestoinnit, jolloin asiakkaan pääomat vapautuvat muuhun käyttöön.

Koko Suomen näkökulmasta tuontipolttoaineiden korvaaminen kotimaisella puulla parantaa vaihtotasetta ja vähentää kansantalouden velkaantumista. Puun käytön lisääminen ja energianhankinnan monipuolistaminen parantavat myös energiahuollon varmuutta mahdollisten kriisiaikojen varalta. Erityisen tärkeää on bioenergian käyttöön liittyvä työllistävä vaikutus. Ketjussa on monta kotimaista toimijaa, joille syntyy ansaintamahdollisuuksia.

Bioenergiaa tuotettava puhtaasti

Bioenergian hiukkaspäästöt ja vaikutukset ilmastonmuutokseen puhuttavat tällä hetkellä paljon. Siksi onkin tärkeää, että bioenergiaa tuotetaan tehokkaasti ja puhtaasti. Motiva on mukana tekemässä biokattilaneuvontaa, jolla edistetään biopolttoaineita hyödyntävien lämmitysjärjestelmien ja biokattiloiden energiatehokasta käyttöä. Biokattilaneuvonta koskee alle 1 MW:n kattiloita, joten kohderyhmään kuuluvat niin omakotitalojen ja maatilojen kattiloiden omistajat kuin useimmat lämpöyrittäjätkin. Tietoa jaetaan muun muassa Tehokkaasti puulla -verkkosivustolla.

”Puhdas ja kuiva polttoaine, kattilan puhdistus sekä nuohous varmistavat puhtaan palamisen ja hiukkaspäästöjen vähentymisen. Samalla vähennetään kattilan puhdistuksen tarvetta”, muistuttaa Motivan asiantuntija Kirsi Sivonen.

Huomio polttoaineen laatuun

Puun valtit polttoaineena ovat uusiutuvuus ja kotimaisuus. Kaikessa palamisessa, myös puun poltossa, syntyy hiilidioksidia. Kasvit käyttävät yhteyttämiseen ilman hiilidioksidia, joten puun poltosta vapautuvan hiilidioksidin ei katsota lisäävän kaasun pitoisuutta ilmakehässä.

Kun puu palaa, se reagoi hapen kanssa, jolloin syntyy lämpöä ja samalla ilmaan vapautuu vesihöyryä, hiilidioksidia ja muita oksideja. Huonosti palava puu tuottaa nokea ja pienhiukkasia, häkää ja orgaanisia hiilivetyjä. Hakelämmityksessä on syytä kiinnittää huomiota polttoaineen laatuun ja puhtaaseen palamiseen, jotta lämmitys olisi mahdollisimman taloudellista eikä aiheuttaisi terveyshaittoja.

Polttoaineen tuottajalla on suuri vastuu. Polttoaineen laatu vaikuttaa energiatehokkuuden lisäksi laitoksen toimintaan. Huonolaatuinen hake voi aiheuttaa häiriöitä ja pahimmillaan jopa rikkoa laitteistoja. Energiantuotantoon haketta tuotettaessa urakoitsijan kannattaakin olla huolellinen, jotta tuotettu hake on kuivaa eikä seassa ole ylimääräistä ainesta, kuten roskaa, maata, lunta ja jäätä. Lämpöyrittäjäkokoluokan laitoksissa myös näytteenotto voi jäädä polttoaineen toimittajalle. Sekin kannattaa opetella ja tehdä huolella.

Polttolaitteiden säädöt, oikea polttotekniikka ja hyvälaatuinen polttoaine vähentävät merkittävästi savukaasujen pienhiukkaspitoisuuksia. Hakkeen tai puupellettien polttaminen on parhaimmillaan erittäin vähäpäästöistä nykyaikaisilla ja hyvin säädetyillä ja huolletuilla lämmitysjärjestelmillä.

Puupolttoaineen tärkeimmät laatutekijät ovat energiatiheys (MWh/i-m3), kosteus ja palakoko. Mitä tasalaatuisempaa polttoaine on, sitä vähäpäästöisempää on sen palaminen. Hyvä nyrkkisääntö on myös se, että mitä pienempi polttolaitteisto, sitä huonommin se sietää kosteaa polttoainetta.

Metsäalan koneyrittäjillä on tärkeä rooli kasvavalla bioenergia-alalla. Etenkin lämpölaitoskokoluokka tarvitsee koko toimintaketjussa luotettavia toimijoita, jotta alan toimintaedellytykset ja uskottavuus ovat jatkossakin hyviä. Fossiilisten polttoaineiden alhainen hinta aiheuttaa kovaa kilpailua ja investointipäätösten lykkääntymistä, mutta bioenergia-alan nähdään kuitenkin kasvavan ja kehittyvän voimakkaasti tulevaisuudessakin.

Sirpa Mustonen / Motiva | Otsikkokuva: Jouko Lampila